Ce e nou

PROGRAMUL CASA VERDE SESIUNEA 1 IULIE 2010
Oferta
ghid_finantare_casa verde

Stimati Parteneri, Va multumim pentru interesul manifestat fata de produsele firmei noastre. Ca urmare a cererilor dvs. privind programul „CASA VERDE” va transmit mai jos pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a putea obtine finantarea nerambursabila.
Este foarte important ca documentele dvs. sa fie in ordinea ceruta de AUTORITATE pentru a reusi implementarea proiectului dvs.
Pasii pe care trebuie sa-i urmati sunt:
1. Trebuie sa depuneti personal la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliati un DOSAR DE FINANTARE si cuprinde: a) cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original; b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata si semnata de catre solicitant, in original; c) copie de pe actul de identitate al solicitantului; d) extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii; e) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul; f) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original; g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere, incepand din 01 iulie 2010.

2. Personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, cu responsabilitati in derularea Programului, verifica conformitatea administrativa a documentelor si completeaza fisa prevazuta in anexa nr. 1. si va da un nr. de inregistrare.

3. Dosarele de finantare conforme din punct de vedere administrativ se trimit in plic sigilat impreuna cu fisa conformitatii administrative completata, la Autoritate.

4. Comunicarea hotararii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respective centralizatorul cuprinzand proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii. 5. Solicitantul a carui CERERE DE FINANTARE a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza caruia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, avand asupra sa actul de identitate, in original. Contractului de finantare nerambursabila este prevazut in anexa nr. 5. valabil pana la 15 decembrie 2010.

6. Contractul de finantare nerambursabila fiind semnat puteti incepe implementarea proiectului prin achizitia de echipamente, montaj si punere in functiune.

7. Trebuie sa depuneti personal la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliati un DOSAR DE DECONTARE atentie !!!! pana in data de 31 octombrie 2010 si cuprinde:
a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
b) contractul de executie, in copie legalizata;
c) factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului) sa fie completata integral si corect, sa fie emisa inainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate si dupa data semnarii contractului de finantare nerambursabila, sa precizeze data si numarul contractului conform caruia se emite si perioada in care au fost executate lucrarile aferente;
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare insotite de O.P.-uri) si/sau chitanta;
e) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
f) certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.
8. Beneficiarul este obligat sa mentina investitia realizata in cadrul Programului pentru o perioada de cel putin un an dupa finalizarea sa.

VA DORESC SUCCES !! Pentru a vedea actul legislativ click aici. Pentru alte detalii tehnice sau comerciale va rog sa ma contactati la telefon 0722-879320 Cu deosebit respect, GORAN GHEORGHE
Toate drepturile rezervate Rigorinstal S.R.L.